Biostatistics Seminar Series

Date Time Title Speaker
August 23 12:35 pm to 1:35 pm
160 Cunz Hall
Biostatistics Seminar Hang Kim
September 6 12:35 pm to 1:35 pm
160 Cunz Hall
Biostatistics Seminar TBD
September 20 12:35 pm to 1:35 pm
160 Cunz Hall
Biostatistics Seminar TBD
October 4 12:35 pm to 1:35 pm
160 Cunz Hall
Biostatistics Seminar Haoda Fu
October 18 12:35 pm to 1:35 pm
160 Cunz Hall
Biostatistics Seminar Yan Zhang
November 1 12:35 pm to 1:35 pm
160 Cunz Hall
Biostatistics Seminar Ni Zhao
November 15 12:35 pm to 1:35 pm
160 Cunz Hall
Biostatistics Seminar Yingqi Zhao